قال امام علی(ع): و من كلامه بشر نفسك بالظفر بعدا لصبر
مژده ده نفس خويش را آخر كه پس از صبر ميرسي به ظفر

چند رسانه ای