Friday 3-12-2010
 Friday 10-12-2010
 Friday 17-12-2010
 Friday 24-12-2010
 Friday 31-12-2010
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک