۱۳۹۶/۶/۱۱    ۱۳:۴۱     بازدید:۱۵۶۵       کد مطلب:۹۳۴۴۸۷          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۱۰)
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته دهم - احکام نمازجماعت
حجت الاسلام سیبویه
مسأله 1430 الی مسأله 1435
مسأله 1430 اگر اول نماز یا بین حمد و سوره اقتدا کند ( 1) و ( 2) پیش از آن که به رکوع رود، امام سر از رکوع بردارد نمازاو به طور جماعت صحیح است ( 3) و باید رکوع کند و خود را به امام برساند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
1-(مکارم: ) و خود را به رکوع امام نرساند، جماعت او صحیح نیست ، مگر این که عذري داشته باشد.
2-( خوئی ، سیستانی: ) و اتفاقاً ..
(خوئی ، سیستانی: ) نماز او صحیح است .
________________________________
مسأله 1431 اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت و گفتن تکبیره الاحرام بنشیند و تشهد را با امام بخواند ولی سلام را نگوید ( 1) و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد (2) ، بعد بایستد و بدون آن که دوباره نیت کند و تکبیر بگوید، حمد و سوره را بخواند ( 3) و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند (4).
1-(سیستانی :) می تواند تشهد را به قصد قربت مطلقه با امام بخواند ولی سلام را بنا بر احتیاط واجب نگوید.
________________________________
مسأله 1432 مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و اگر مساوي او هم بایستد اشکال دارد و به احتیاط واجب باید کمی عقب ترازامام بایستد ( 1)، اگر چه قد او بلندتر از امام باشد که در رکوع و سجود سرش جلوتر از امام باشد.
(خوئی: ) مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و بنا بر احتیاط واجب اگر مأموم یک مرد باشد قدري عقب تر در طرف راست امام بایستد و اگر متعدّد باشند، پشت سر امام بایستند و در صورت اوّل اگر قدّ او بلندترازامام است بنا بر احتیاط واجب باید طوري بایستد که در رکوع و سجود جلوتر از امام نباشد.
(سیستانی :) مسأله مأموم نباید جلوتر از امام بایستد بلکه احتیاط واجب آن است که اگر مأموم متعدد باشند، مساوي امام نایستند ولی اگر مأموم یک مرد باشد اشکال ندارد که مساوي امام بایستد.
(مکارم :) شرط چهارم مأموم جلوتر از امام نایستد. اگر مأموم در ابتداي جماعت یا در اثناء، جلوتر بایستد جماعت او باطل می شود. احتیاط این است که مساوي هم نایستد، بلکه کمی عقب تر قرار گیرد و این عقب تر بودن در تمام حالات نماز مراعات گردد حتّی در حالت رکوع و سجود.
________________________________
مسأله 1433 - در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده نمی شود فاصله نباشد ( 1) و هم چنین است بین انسان و مأموم دیگري که انسان به واسطه او به امام متصل شده است ( 2)، ولی (3) اگر امام مرد و مأموم زن باشد چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن زن و مأموم دیگري که مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است پرده ومانند آن باشد اشکال ندارد.
________________________________
مسأله 1434 اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم و امام ، یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او متصل به امام است ، پرده یا چیز دیگري که پشت آن را نمی توان دید فاصله شود، نمازش فرادي می شود و صحیح است ( 1). این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست .
1-(خوئی ، سیستانی:) پرده یا چیز دیگري حائل شود، جماعت باطل می شود و لازم است مأموم به وظیفه منفرد عمل نماید.
________________________________ مسأله 1435 اگر بین جاي سجده مأموم و جاي ایستادن امام به قدر گشادي بین دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد و نیز اگر بین انسان به واسطه مأمومی که جلوي او ایستاده ( 1) و انسان به وسیله او به امام متصل است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که جاي سجده مأموم با جاي کسی که جلوي او ایستاده ، هیچ فاصله نداشته باشد.
(مکارم : ) رجوع کنید به ذیل مسأله 1417
(خوئی: ) مسأله احتیاط واجب آن است که بین جاي سجده مأموم و جاي ایستادن امام به اندازه یک متر فاصله نباشد.
و هم چنین است اگر انسان به واسطه مأمومی که جلوي او ایستاده به امام متّصل باشد و احتیاط مستحب آن است که جاي سجده مأموم با جاي کسی که جلوي او ایستاده هیچ فاصله اي نداشته باشد.
(سیستانی :) بیش از بلندترین مراتب یک قدم ..
(سیستانی :) احتیاط مستحب آن است که جاي ایستادن مأموم با جاي ایستادن کسی که جلوي او ایستاده ، بیش از اندازه جسد انسان در حالی که به سجده می رود، فاصله نداشته باشد.
________________________________

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک