۱۳۹۶/۶/۸    ۱۳:۳۹     بازدید:۱۵۸۲       کد مطلب:۹۳۴۴۸۶          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۹)
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته نهم - احکام نمازجماعت
حضرت حجت الاسلام سیبویه
مسأله 1424 الی مسأله 1429

مسأله 1424 اگر مأموم به واسطه عذري بعد از حمد و سوره امام نیت فرادي کند لازم نیست حمد و سوره را بخواند(1) ، ولی اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادي نماید، باید مقداري را که امام نخوانده بخواند.
1-( سیستانی: ) ولی اگر بدون عذر باشد یا پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادي نماید بنا بر احتیاط واجب ، لازم است همه حمد و سوره را بخواند.
(خوئی :) مسأله اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام نیّت فرادي کند، بنا بر احتیاط واجب باید تمام حمد و سوره را بخواند و اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادي نماید، لازم است مقداري را که امام خوانده نیز بخواند.
________________________________
مسأله 1425 اگر در بین نماز جماعت نیت فرادي نماید، بنا بر احتیاط واجب نباید دوباره نیت جماعت کند(1). ولی اگر(2) مردد شود که نیت فرادي کند یا نه و بعد تصمیم بگیرد نماز را با جماعت تمام کند، نمازش صحیح است(3).
1- (خوئي :) اگر در بین نماز جماعت نیت فرادي نماید نمی تواند دوباره نیت جماعت کند ..
2- (خوئی :) بلکه اگر ..
3- (خویی :) صحت جماعتش محل اشکال است .
(مکارم :) مسأله اگر در اثناء نماز به خاطر عذري نیّت فرادي کند، نمی تواند دوباره به جماعت برگردد و نیز اگر مردّد شود که نیّت فرادي کند یا نکند و بعد تصمیم بگیرد نماز را به جماعت تمام کند جماعت او اشکال دارد.
(سیستانی :) مسأله اگر در بین جماعت نیت فرادي نماید، نمی تواند دوباره نیت جماعت کند، و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب اگر مردّد شود که نیت فرادي کند یا نه و بعد تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند.
________________________________
مسأله 1426 اگر شک کند که نیت فرادي کرده یا نه ، باید بنا بگذارد که نیت فرادي نکرده است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
________________________________
مسأله 1427 اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد، اگر چه ذکر امام تمام شده باشد، نمازش به طور جماعت صحیح است ( 1) و یک رکعت حساب می شود. اما اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد نمازش به طور فرادي صحیح می باشد و باید آن را تمام نماید ( 2).
1-( خوئی ، سیستانی : ) نمازش صحیح است ..
(خوئی : ) نمازش باطل است .
(سیستانی : ) می تواند نمازش را فرادي تمام کند و می تواند براي رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند.
(مکارم :) نمازش را به طور فرادي تمام کند و بنا بر احتیاط واجب اعاده نماید؛ هم چنین اگر شک کند به رکوع امام رسیده یا نه .
________________________________
مسأله 1428 اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به مقدار رکوع خم شود و شک کند ( 1) که به رکوع امام رسیده یا نه ، نمازش صحیح است و فرادي می شود(2).
2-( خوئی: ) نمازش باطل است .
(سیستانی :) چنانچه شکّش بعد از تجاوز محل باشد مثل این که بعد از تمام شدن رکوع شک کند ظاهر آن است که
جماعتش صحیح است و در غیر این صورت می تواند نماز را به نیّت فرادي تمام کند. (مکارم :) رجوع کنید به ذیل مسأله 1427.
(مکارم :) در رکعتهاي دیگر نماز ( غیر از رکعت اوّل ) نیز باید خود را به رکوع امام برساند و گر نه جماعت او اشکال دارد.
________________________________
مسأله 1429 اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود، امام سر از رکوع بردارد، می تواند نیت فرادي کند یا صبر کند تا امام براي رکعت بعد برخیزد ( 1) و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند. ولی اگر برخاستن امام به قدري طول بکشد که نگویند این شخص نماز جماعت می خواند، باید نیت فرادي نماید.
(خوئی:) بنا بر احتیاط واجب باید قصد فرادي بنماید.
(سیستانی :) مخیّر است نماز را فرادي تمام کند یا این که همراه امام به قصد قربت مطلقه به سجده رود و بعد در حال ایستادن تکبیر را به قصد اعم از تکبیره الإحرام و ذکر مطلق تجدید کرده ، نماز را به جماعت بخواند یا براي رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند.
(مکارم :) نیّت فرادي می کند و نمازش صحیح است و اعاده ندارد.
________________________________

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک