۱۳۹۶/۶/۵    ۱۳:۳۶     بازدید:۱۵۲۷       کد مطلب:۹۳۴۴۸۵          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۸)
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته هشتم - احکام نمازجماعت
حجت الاسلام سیبویه
مسأله 1418 الی مسأله 1423

مسأله 1418 بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد ( 1) کسی که در صف بعد ایستاده ، می تواند تکبیر بگوید ( 2) ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا تکبیر صف جلو تمام شود. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
(مکارم :) مسأله هنگامی که امام تکبیر می گوید و وارد نماز می شود در صورتی که صفهاي جلوتر آماده نماز باشند، همه می توانند تکبیر بگویند و وارد نماز شوند و لازم نیست انتظار بکشند، تا صفهاي جلو وارد نماز شوند بلکه انتظار کشیدن، برخلاف احتیاط است.
________________________________
مسأله 1419 اگر بداند نماز یک صف از صفهاي جلو باطل است ( 1)، در صفهاي بعد نمی تواند اقتدا کند، ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه ، می تواند اقتدا نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
1- (مکارم :) اگر صف جلو حائل شود، صفهاي بعد نمی توانند اقتدا کنند.
________________________________
مسأله 1420 هر گاه بداند نماز امام باطل است مثلًا بداند امام وضو ندارد، اگر چه خود امام ملتفت نباشد، نمی تواند به او اقتدا کند .
________________________________

مسأله 1421 اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده یا کافر بوده ، یا به جهتی نمازش باطل بوده ( 1) مثلًا بی وضونماز خوانده ، نمازش صحیح است.
(خوئی :) در صورتی که مثل زیاد کردن رکوع از کارهایی که نماز فرادي را و لو سهواً باطل می کند نکرده باشد، نمازش صحیح است.
________________________________
مسأله 1422 اگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه ( 1) چنانچه در حالی باشد که وظیفه مأموم است مثلًا به حمد و سوره امام گوش می دهد باید ( 2) نماز را به جماعت تمام کند و اگر مشغول کاري باشد که هم وظیفه امام و هم وظیفه مأموم است ( 3) مثلًا در رکوع یا سجده باشد، باید نماز را به نیت فرادي تمام نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
1-(خوئی:) اگر بنایش بر جماعت خواندن بوده و احتمال دهد که از روي فراموشی نیّت جماعت نکرده است ..
(سیستانی :) چنانچه به نشانه هایی اطمینان پیدا کند که اقتدا کرده باید نماز را به جماعت تمام کند و در غیر این صورت ، باید نماز را به نیّت فرادي تمام نماید.
(مکارم :) چنانچه در حالی باشد که اطمینان پیدا کند مشغول جماعت است ، نماز را به جماعت تمام می کند ولی اگر اطمینان پیدا نکند، باید نماز را به نیّت فرادي انجام دهد.
________________________________
مسأله 1423 انسان در بین نماز جماعت می تواند نیت فرادي کند. (گلپایگانی ، صافی :) مسأله احتیاط واجب آن است که دربین نماز جماعت تا ناچار نشود، نیّت فرادي نکند. بلی ، پیش از سلام امام بدون عذر می تواند نیّت فرادي نماید.
(خوئی:) مسأله اگر مأموم در بین نماز بخواهد قصد انفراد نماید در صورتی که از اوّل نماز چنین قصدي نداشته ، اشکال ندارد ولی اگر از اوّل نماز قصد داشته است ، مورد اشکال است .
(سیستانی :) مسأله اگر مأموم در بین نماز بدون عذر قصد انفراد نماید، صحّت جماعتش محل اشکال است ولی نمازش
صحیح است مگر آن که به وظیفه منفرد عمل نکرده باشد که بنا بر احتیاط واجب باید نماز را اعاده کند ولی اگر چیزي را کم و یا زیاد کرده باشد که در صورت عذر نماز را باطل نکند اعاده لازم نیست . مثلًا اگر از اوّل نماز قصد انفراد را
نداشته و قرائت را نخوانده ، ولی در حال رکوع چنین قصدي برایش پیدا شود، در این صورت می تواند نمازش را به قصد انفراد کند و لازم نیست که آن را اعاده نماید و هم چنین اگر یک سجده را براي متابعت زیاد کرده باشد.
(مکارم :) مسأله بدون عذر نمی توان از جماعت جدا شد و نیّت فرادي کرد، خواه از اوّل تصمیم بر این کار داشته باشد یا دراثناء نماز.

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک