۱۳۹۶/۶/۱    ۲:۲۳     بازدید:۱۴۰۲       کد مطلب:۹۳۴۴۷۲          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۷)
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته هفتم - احکام نمازجماعت
حجت الاسلام سیبویه
مسأله 1406 الی مسأله 1411
مسأله 1406 اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را به جماعت بخواند ( 1)، چون اطاعت پدر و مادر واجب است بنا بر احتیاط واجب باید نماز را به جماعت بخواند و قصد استحباب نماید. این مسأله در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست ( 1).
(خوئی :) در صورتی که ترک آن موجب عقوقش شود نماز جماعت بر او واجب می شود و درغیراین صورت واجب نیست.
(سیستانی :) احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بخواند البتّه اگر امر و نهی پدر یا مادر از روي شفقت نسبت به فرزند باشد و مخالفتش موجب اذیّت آنان شود، حرام است بر فرزند مخالفت نماید.
________________________________
مسأله 1407 احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت امام علیه السلام با جماعت نخوانند ولی به قصد رجاء مانع ندارد و نمازهاي مستحبی را هم نمی شود به جماعت خواند، مگر نماز استسقاء که براي آمدن باران می خوانند.
(خوئی :) مسأله نماز مستحب را نمی شود با جماعت خواند، مگر نماز استسقاء که براي آمدن باران می خوانند و نمازي که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان امام علیه السلام واجب بوده و به واسطه غائب شدن ایشان مستحب می باشد.
(مکارم :) و نماز عید فطر و قربان که در زمان غیبت امام علیه السلام مستحب است.
(سیستانی :) نماز مستحب را نمی شود در هیچ موردي بنا بر احتیاط با جماعت خواند، ولی نماز استسقاء را که براي آمدن باران می خوانند می توان با جماعت خواند؛ و هم چنین..
________________________________ مسأله 1408 موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خواند، هر کدام از نمازهاي یومیه را می شود به او اقتدا کرد (1) . 
ولی اگر نماز یومیه اش را احتیاطاً دوباره می خواند ( 2) فقط در صورتی که مأموم احتیاطش با امام یکی باشد می تواند به او اقتدا کند.
خوئی ، سیستانی :) بقیه مسأله ذکر نشده. )1-
________________________________
مسأله 1409 اگر امام جماعت قضاي نماز یومیه خود را می خواند می شود به او اقتدا کرد؛ ولی اگر نمازش را احتیاطاً قضا می کند ( 1)، یا قضاي احتیاطی نماز کس دیگر را می خواند ( 2)، اگر چه براي آن پول نگرفته باشد، اقتداي به او ولی اگر انسان بداند که از آن کس که براي او قضا می خواند نماز فوت شده که در این صورت اقتداي به او اشکال ندارد.
(مکارم :) اقتدا به او اشکال دارد.
(خوئی ، سیستانی :) مسأله اگر امام جماعت قضاي نماز یومیّه خود یا کس دیگر را که فوت آن یقینی باشد می خواند، می شود به او اقتدا کرد ولی اگر نماز خود یا کس دیگر را احتیاطاً قضا می کند، اقتدا به او جایز نیست (سیستانی : مگر آن که نماز مأموم هم احتیاطی باشد و سبب احتیاط امام سبب احتیاط مأموم نیز بوده باشد ولی لازم نیست که براي احتیاط مأموم سبب دیگري نباشد).
________________________________
مسأله 1410 اگر انسان نداند نمازي را که امام می خواند نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب ، نمی تواند به او اقتدا کند1). این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل و بهجت نیست ( 1) (زنجانی :) البته می تواند رجاءً به او اقتدا کرده که اگر بعداً بفهمد که نماز واجب بوده ، نمازش صحیح می باشد) . )
________________________________
شرایط نماز جماعت
مسأله 1411 اگر امام در محراب باشد ( 1) و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد کسانی که دو طرف محراب ایستاده اند و به، واسطه دیوار محراب ، امام را نمی بینند نمی توانند اقتدا کنند ( 2)، بلکه اگر ( 3) کسی هم پشت سر امام اقتدا کرده باشد (4) ، اقتدا کردن کسانی که دو طرف او ایستاده اند ( 5) و به واسطه دیوار محراب امام را نمی بینند اشکال دارد ( 6)، بلکه باطل است.
1-( مکارم :) در جماعت چند چیز باید رعایت شود: اوّل نبودن حائل ؛ میان امام و مأموم و هم چنین میان مأمومین نسبت به یکدیگر باید چیزي که مانع دیدن است نباشد، بلکه حائل شیشه اي نیز اشکال دارد امّا اگر مأموم زن باشد، حائل میان او و مردان مانعی ندارد. اگر امام در محراب باشد ..
3-( گلپایگانی: ) بلی اگر
5-(گلپایگانی:) و اتصال دارند ..
6- (مکارم :) ولی صفهایی که پشت سر آنها قرار دارد نمازشان صحیح است هم چنین اگر صفها به در مسجد برسد و از آن خارج گردد.
(خوئی:) مسأله در صحّت جماعت شرط است که بین امام و مأموم و هم چنین بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است ، حائلی نباشد و مراد از حائل چیزي است که مانع از دیدن شود مانند پرده یا دیوار و امثال اینها، پس اگر در تمام احوال نماز یا بعض آن بین امام و مأموم یا بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه اتّصال است چنین حائلی باشد، جماعت باطل خواهد شد. و زن از این حکم مُستثنی است چنان که خواهد آمد.

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک