۱۳۹۶/۵/۲۹    ۲:۵۷     بازدید:۱۳۶۷       کد مطلب:۹۳۴۴۶۹          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۶)
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته ششم - احکام نمازجماعت- حجه الاسلام سیبویه
مسأله 1400 الی مسأله 1405
مسأله 1400 در روایتی وارد شده است که (1) اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند، هر رکعت از نماز آنان ثواب صد
و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعتی ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بیشتر شوند، ثواب نمازشان بیشتر می شود تا به ده نفر برسند و عده آنان که از ده گذشت ، اگر تمام آسمانها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند، نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند.
(خوئی ، سیستانی :) مسأله در روایات معتبره وارد است که نماز با جماعت بیست و پنج درجه افضل از نماز فرادي است.

________________________________

مسأله 1401 حاضر نشدن به نماز جماعت از روي بی اعتنایی ( 1) جایز نیست و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
1- (مکارم :) و سبک شمردن ، حرام است.
________________________________
مسأله 1402 مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت ( 1) از نماز اول وقت که فرادي یعنی تنها خوانده شود بهتر است ( 2). و نیز نماز جماعتی را که مختصر بخوانند از نماز فرادي که آن را طول بدهند بهتر می باشد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
2- (خوئی :) ولی نماز فرادي در وقت فضیلت ، أفضل از نماز جماعت در غیر وقت فضیلت است.
(سیستانی :) ولی بهتر بودن نماز جماعت در غیر وقت فضیلت نماز، از نماز فرادي در وقت فضیلت آن معلوم نیست.
________________________________
مسأله 1403 وقتی که جماعت برپا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادي خوانده دوباره با جماعت بخواند. و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده ، نماز دوم او کافی است .
________________________________
مسأله 1404 اگر امام یا مأموم بخواهد نمازي را که به جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند ( 1) در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد ( 2) اشکال ندارد.
(خوئی :) چنانچه احتمال فساد آن نماز را ندهد اشکال دارد مگر این که اماماً اعاده نماید به شرطی که در مأمومین
کسی باشد که نماز واجب را نخوانده باشد.
(سیستانی :) هر چند استحبابش ثابت نیست ولی رجاءً آوردن آن مانعی ندارد.
(مکارم :) مسأله جایز است << امام جماعت >> که یک بار نماز خود را با جماعت خوانده آن را با جماعت دیگري دوباره بخواند، اما بیش از دو بار اشکال دارد، بنا بر این یک امام جماعت می تواند در دو مسجد اقامه جماعت کرده و نماز را دوباره بخواند.
________________________________
مسأله 1405 کسی که در نماز وسواس دارد ( 1) و فقط ( 2) در صورتی که نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت می شود، باید نماز را با جماعت بخواند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست ( 1) .
(خوئی ، سیستانی :) کسی که در نماز به حدّي وسواس دارد که موجب بطلان نمازش می شود ..
2- (مکارم :) کسی که در نماز وسواس دارد، و وسواس او اسباب اشکال نماز می شود، چنانچه بداند..

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک