۱۳۹۶/۵/۲۶    ۱۲:۵۹     بازدید:۱۴۶۱       کد مطلب:۹۳۴۴۶۳          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز قضا- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۴)
سم الله الرحمن الرحیم
هفته چهارم - احکام نماز قضا - حجه الاسلام سیبویه
مسأله 1388 الی مسأله 1393
مسأله 1388 نماز قضا را با جماعت می شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا؛ و لازم نیست هر دو یک نماز را بخوانند ( 1) مثلًا اگر نماز قضاي صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند اشکال ندارد.
1- (مکارم :) احتیاط این است که هر دو یک نماز را بخوانند مثلًا قضاي نماز ظهر را با نماز ظهر بخواند و نماز قضاي عصر را با نماز عصر.
________________________________
مسأله 1389 مستحب است بچه ممیز یعنی بچه اي که خوب و بد را می فهمد به نماز خواندن و عبادتهاي دیگر عادت دهند، بلکه مستحب است او را به قضاي نمازها هم وادار نمایند (1).
1- (مکارم :) البتّه نباید این کار به صورتی انجام گیرد که موجب ناراحتی و بیزاري او از نماز گردد.
________________________________
[نماز قضاي پدر که بر پسر بزرگتر واجب است از رساله حضرت امام ]
مسأله 1390 اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد، چنانچه از روي نافرمانی ترک نکرده و می توانسته قضا کند، بر پسر بزرگتر واجب است که بعد از مرگش به جا آورد، یا براي او اجیر بگیرد. بلکه اگر از روي نافرمانی هم ترک کرده باشد واجب است به همین طور عمل کند و نیز روزه اي را که در سفر نگرفته ، اگر چه نمی توانسته قضا کند، واجب است که پسر بزرگتر قضا نماید، یا براي او اجیر بگیرد.
(خوئی :) مسأله اگر پدر نماز خود را به جا نیاورده باشد و می توانسته است قضا کند و بنا بر احتیاط هر چند از روي نافرمانی ترک کرده باشد بر پسر بزرگترش واجب است که بعد از مرگش به جا آورد، یا براي او اجیر بگیرد و قضاي نمازهاي مادر براو واجب نیست هر چند بهتر است.
(سیستانی :) اگر پدر نماز خود را به جا نیاورده باشد و می توانسته است قضا کند، چنانچه از روي نافرمانی ترک نکرده باشد، بر پسر بزرگترش بنا بر احتیاط، واجب است.
(مکارم :) مسأله بر پسر بزرگتر (یعنی بزرگترین پسري که بعد از مرگ آنها در حال حیات است ) واجب است که نماز و روزه هایی که از پدر یا مادرش فوت شده و از روي نافرمانی نبوده و توانایی بر قضا داشته ، بعد از مرگ آنها به جا آورد بلکه اگر از روي نافرمانی هم ترک کرده باشد، بنا بر احتیاط مستحب باید به همین طور عمل کند، هم چنین روزه اي را که در سفر نگرفته هر چند توانایی قضاي آن را پیدا نکرده ، احتیاط آن است که پسر بزرگتر قضا نماید.
________________________________
مسأله 1391 اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر( 1) نماز و روزه قضا داشته یا نه ( 2)، چیزي براو واجب نیست (3). این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل و بهجت نیست
1- (مکارم :) پدر و مادرش ..
2- (خوئی ، سیستانی :) نماز قضا داشته یا نه ، ..
3- (مکارم :) و تفحّص و جستجو نیز لازم نمی باشد.
________________________________
مسأله 1392 اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته ( 1) و شک کند که به جا آورده یا نه ، بنا بر احتیاط واجب باید قضا نماید ( 2). این مسأله در رساله آیات عظام : فاضل ، مکارم و بهجت نیست.
2- (سیستانی :) بنا بر احتیاط، واجب است قضا نماید.
________________________________
مسأله 1393 اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است ( 1)، قضاي نماز و روزه پدر ( 2) برهیچ کدام از پسرها واجب نیست ولی احتیاط مستحب آن است که نماز و روزه او را ( 3) بین خودشان قسمت کنند، یا براي انجام آن قرعه بزنند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
1- (خوئی ، سیستانی :) قضاي نماز پدر بر هیچ کدام از پسرها واجب نیست ولی احتیاط مستحب آن است که نماز او را بین خودشان قسمت کنند، یا براي انجام آن قرعه بزنند.
(مکارم :) یعنی تاریخ تولّد پسرها درست روشن نباشد، قضاي نماز و روزه پدر و مادر بر هیچ کدام واجب نیست ، ولی
احتیاط مستحب آن است که بین خودشان قسمت کنند.
________________________________

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک