۱۳۹۶/۵/۲۶    ۱۲:۵۷     بازدید:۱۴۳۷       کد مطلب:۹۳۴۴۶۲          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز قضا- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۳)
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته سوم - احکام نماز قضا
حجه الاسلام سیبویه
مسأله 1382 الی مسأله 1387
مسأله 1382 در مسأله پیش اگر بخواهند چند نفر را براي به جا آوردن نماز میت اجیر کنند لازم نیست وقت معین کنند و می توانند همه با هم شروع به قضا کنند. این مسأله ، در رساله آیات عظام نیست.
________________________________
مسأله 1383 کسی که چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمی داند (1) مثلًا نمی داند چهار تا بوده یا پنج تا، چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است و هم چنین اگر شماره آنها را می دانسته و فراموش کرده اگر مقدار کمتر را بخواند کفایت می کند.
1- (مکارم :) مثلًا نمی داند دو نماز بوده یا سه نماز، کافی است مقدار کمتر را بخواند امّا اگر قبلًا شماره آنها را می دانسته ، ولی به واسطه سهل انگاري فراموش کرده ، احتیاط واجب آن است که مقدار بیشتر را بخواند.
(خوئی ، سیستانی:) مسأله کسی که مثلًا چند نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا شده و شماره آنها را نمی داند مثلًا نمی داند که سه یا چهار یا پنج نماز بوده ، چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است . ولی بهتر آن است که به قدري نماز بخواند که یقین کند تمام آنها را خوانده است مثلًا اگر فراموش کرده که چند نماز صبح از او قضا شده است و یقین دارد که بیشتر از ده نماز نبوده (خوئی ، سیستانی : احتیاطاً) ده نماز صبح بخواند. (خوئی ، سیستانی :) یا فراموش کرده، ..
________________________________
مسأله 1384 کسی که نماز قضا از همین روز یا روزهاي پیش دارد می تواند قبل از خواندن نمازي که قضا شده نماز ادایی را بخواند و لازم نیست نماز قضا را جلو بیندازد.
(صافی :) مسأله کسی که فقط یک نماز قضا از روزهاي پیش دارد، بنا بر احتیاط مستحب (خوئی : بهتر این است که ) اگر ممکن است باید اوّل آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود. و نیز اگر از روزهاي پیش نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده است ، در صورتی که ممکن باشد بنا براحتیاط مستحب باید (خوئی : بهتر این است که ) نماز قضاي آن روز را پیش از نماز اداء بخواند.
(سیستانی :) مسأله کسی که فقط یک نماز قضا از روزهاي پیش دارد بهتر این است که اگر وقت فضیلت نماز آن روز فوت نمی شود اوّل آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود. و نیز اگر از روزهاي پیش نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشتر ازهمان روز از او قضا شده است ، در صورتی که وقت فضیلت آن نماز فوت نمی شود بهتر این است که نماز قضاي آن روز را پیش از نماز اداء بخواند.
(مکارم :) مسأله کسی که نماز قضا از روزهاي پیش بر ذمّه دارد می تواند قبل از خواندن نماز قضا به نماز اداي روزانه مشغول شود، مگر آن که یک یا دو نماز قبل از آن باشد که بنا بر احتیاط واجب باید قبلًا به جا آورد.
________________________________
مسأله 1385 کسی که می داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده و نمی داند نماز ظهر است یا عصر است یا عشاء ( 1)، اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند به نیت قضاي نمازي که نخوانده ، کافی است ( 2).
این مسأله ، در رساله آیت اللّه فاضل نیست .
2- (خوئی ، سیستانی :) و نسبت به جهر و اخفات مخیّر می باشد.
(مکارم :) و در بلند خواندن و آهسته خواندن حمد و سوره مخیّراست.
________________________________
مسأله 1386 اگر از روزهاي گذشته نمازهاي قضا دارد و یک نماز یا بیشتر هم از همان روز از او قضا شده ( 1)، اگر چه لازم نیست نمازهاي قضا را پیش از نماز ادا بخواند حتی اگر چه وقت داشته باشد و ترتیب بین نمازهاي قضا را هم بداند، ولی احتیاط استحبابی آن است که نمازهاي قضا، مخصوصاً نماز قضاي همان روز را پیش از نماز ادا بخواند. این مسأله دررساله آیت اللّه فاضل نیست.
1- (خوئی ، سیستانی:) چنانچه براي قضاي تمام آنها وقت ندارد یا نمی خواهد همه را در آن روز بخواند مستحب است نماز قضاي آن روز را پیش از نماز ادا بخواند و بهتر این است که بعد از خواندن قضاي نمازهاي سابق دوباره نماز قضایی را که در آن روز پیش از نماز ادا خوانده به جا آورد.
________________________________
مسأله 1387 تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهاي خود عاجز باشد، دیگري نمی تواند نمازهاي او را قضا نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک