۱۳۹۶/۵/۲۲    ۱۲:۵۱     بازدید:۱۴۶۶       کد مطلب:۹۳۴۴۶۰          ارسال این مطلب به دیگران

احکام » اجتماعی ، تربیتی
  ،   احکام بیان شده نماز قضا- حضرت حجه الاسلام سیبویه(۱)
بسم الله الرحمن الرحیم

هفته اول - احکام نماز قضا- حضرت حجه الاسلام سیبویه
[نماز قضا از رساله حضرت امام، مقام معظم رهبری و سایر مراجع ]
مسأله 1370 کسی که نماز واجب ( 1) خود را در وقت آن نخوانده باید قضاي آن را به جا آورد، اگر چه در تمام وقت نماز، خواب مانده یا به واسطه مستی ( 2) نماز نخوانده باشد ( 3)، ولی نمازهاي یومیه اي را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده ، قضا ندارد .
1- (سیستانی) نماز یومیه ...
2- (مکارم :) به واسطه بیماري یا مستی ...
3- (مکارم :) امّا کسی که در تمام وقت بی هوش بوده قضا بر او واجب نیست ، هم چنین کافري که مسلمان شده و زنی که در حال حیض یا نفاس بود .
(سیستانی :) و هم چنین است هر نماز واجب دیگري که آن را در وقتش نخواند، حتّی بنا بر احتیاط لازم - نمازي را که در وقت معیّنی به نذر بر او واجب شده ؛ ولی نماز عید فطر و قربان قضا ندارند و هم چنین نمازهایی را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضا ندارد چه نمازهاي یومیه باشد چه غیر آن و حکم قضا در نماز آیات خواهد آمد .
(خوئی ، تبریزي :) نمازهایی را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده ، قضا ندارد چه نمازهاي یومیه باشد چه غیرآن .
________________________________
مسأله 1371 اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازي را که خوانده باطل بوده ، باید قضاي آن را بخواند .
________________________________
مسأله 1372 کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی واجب نیست(1) فوراً آن را به جا آورد (2)
2- (مکارم :) مگر آن که یک یا دو نماز قبل از آن قضا شده باشد که احتیاط واجب این است که پیش از نماز همان روز، آن را قضا کند .
________________________________
مسأله 1373 کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند (1) .
1- (مکارم :) و خواندن نماز قضا، قبل از نماز یومیّه یا بعد از آن مانعی ندارد .
________________________________
مسأله 1374 اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی را که خوانده صحیح نبوده ، مستحب است احتیاطاً قضاي آن را به جا آورد (1) .
1- (مکارم :) مسأله اگر کسی گمان دارد بعضی از نمازهاي گذشته او صحیح نبوده ، یا فراموش کرده است ، احتیاط مستحب است که قضاي آن را به جا آورد .
________________________________
مسأله 1375 قضاي نمازهاي یومیه لازم نیست به ترتیب خوانده شود مثلًا کسی که یک روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده ، لازم نیست اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید .
(خوئی ، تبریزي ، نوري :) مسأله در قضاي نمازهاي یومیه ترتیب لازم نیست ، مگر در نمازهایی که در اداي آنها ترتیب هست، مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا از یک روز اگر چه بهتر (خوئی : در غیر آنها نیز) مراعات ترتیب است .
(سیستانی :) بقیه مسأله ذکر نشده .
(مکارم :) مسأله در نماز قضا ترتیب لازم نیست ، جز در میان قضاي ظهر و عصر و مغرب و عشاء از یک روز.
_____

ضمائم:
نظرات بازدیدکنندگان

نظر شما درباره این مطلب

     
امنیت اطلاعات و ارتباطات ناجی ممیزی امنیت Security Audits سنجش آسیب پذیری ها Vulnerability Assesment تست نفوذ Penetration Test امنیت منابع انسانی هک و نفوذ آموزش هک