۱۳۹۸/۱۱/۱۱   9:5  بازدید:871     نماز جمعه


خطبه های جمادی الثانی

 


 
خطبه های نماز جمعه 2 اسفندماه 1398 مطابق با 26 جمادی الثانی 1441 و 21 فوریه 2020
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 25 بهمن ماه 1398 مطابق با 19 جمادی الثانی 1441 و 14 فوریه 2020
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 18 بهمن ماه 1398 مطابق با 12 جمادی الثانی 1441 و 7 فوریه 2020
خطبه اول
خطبه دوم
 
خطبه های نماز جمعه 11 بهمن ماه 1398 مطابق با 5 جمادی الثانی 1441 و 31 ژانویه 2020
خطبه اول
خطبه دوم