۱۳۹۷/۹/۲۳   3:26  بازدید:1665     نماز جمعه


خطبه های ماه ربیع الثانی

 


 
خطبه های نماز جمعه 14 دیماه 1397 مطابق با 27 ربیع الثانی 1440 و 4 ژانویه 2019 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 7 دیماه 1397 مطابق با 20 ربیع الثانی 1440 و 28 دسامبر2018 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 30 آذرماه 1397 مطابق با 13 ربیع الثانی 1440 و 21 دسامبر2018 
خطبه اول
خطبه دوم
خطبه های نماز جمعه 23 آذرماه 1397 مطابق با 6 ربیع الثانی 1440 و 14 دسامبر2018 
خطبه اول
خطبه دوم