۱۳۹۶/۱۲/۲۶   7:43  بازدید:493     فرهنگی ، اعتقادی


روزهای قمردرعقرب و اعمال آن

 در این ایام بهتر است کارهای زیر انجام نشود:
خواندن خطبه عقد
مسافرت
اقدام برای بچه دار شدن
افتتاح کار و کسب و تجارت
حجامت