۱۳۹۶/۶/۲۰   1:49  بازدید:1757     احکام


احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام سیبویه(14)

 بسم الله الرحمن الرحیم
هفته چهاردهم -احکام نمازجماعت
حجت الاسلام سیبویه
مسأله 1454 الی مسأله 1459
مسأله 1454 امامی را که عادل می دانسته ( 1)، اگر شک کند به عدالت خود باقی است یا نه ، می تواند به او اقتدا نماید ( 2). این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.
2-(مکارم :) مگر این که یقین به خلاف پیدا شود.
________________________________
مسأله 1455 کسی که ایستاده نماز می خواند، نمی تواند ( 1) به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند اقتدا کند. و (2) کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند اقتدا نماید ( 3).
________________________________
مسأله 1456 کسی که نشسته ( 1) نماز می خواند، می تواند به کسی که نشسته نماز می خواند اقتدا کند ( 2) و هم چنین کسی که خوابیده است می تواند به کسی که نشسته ( 3) نماز می خواند اقتدا کند ( 4) ولی کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا نماید. این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست.
(خوئی:) اقتداء کسی که خوابیده نماز می خواند، به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند محل اشکال است . (سیستانی :) اقتداء کسی که خوابیده نماز می خواند مطلقاً محل اشکال است ، چه امام ایستاده باشد، چه نشسته ، چه خوابیده .
________________________________
مسأله 1457 اگر امام جماعت به واسطه عذري با تیمم یا با وضوي جبیره اي نماز بخواند، می شود به او اقتدا کرد ولی اگر به واسطه عذري با لباس نجس نماز می خواند بنا بر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد.
(خوئی ، سیستانی:) مسأله اگر امام جماعت به واسطه عذري با لباس نجس یا با تیمّم یا با وضوي جبیره اي نماز بخواند می شود به او اقتدا کرد.
________________________________
مسأله 1458 اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداري کند ( 1) بنا بر احتیاط واجب ، نمی شود به او اقتدا کرد (2).
1-( مکارم :) و هم چنین زن مستحاضه و به طور کلّی هر کس نماز خود را به سبب عذري ، ناقص می خواند، حق ندارد امام جماعت براي دیگران شود (بنا بر احتیاط واجب ) مگر آن چه در بالا در باره تیمّم یا وضوي جبیره اي گفته شد.
(خوئی ، سیستانی :) می شود به او اقتدا کرد و نیز زنی که مستحاضه نیست می تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید.
________________________________
مسأله 1459 بنا براحتیاط واجب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، نباید امام جماعت شود.
(خوئی:) مسأله بهتر این است که کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، امام جماعت نشود و بنا بر احتیاط واجب به کسی که حدّ شرعی بر او جاري شده اقتدا ننمایند و هم چنین اهل شهراقتدا نکند. « صحرا نشین » به اعرابی « خانه نشین » اقتدا نکند.
(سیستانی :) و توبه کرده است اقتدا نشود.
(مکارم :) مسأله کسی که بیماري جذام (خوره ) یا برص (پیسی ) دارد، بنا بر احتیاط نمی تواند امام جماعت شود حتّی براي مثل خودش .