۱۳۹۶/۶/۱۲   2:45  بازدید:1565     احکام


احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام سیبویه(11)

 


بسم الله الرحمن الرحیم
هفته یازدهم - احکام نمازجماعت
حجت الاسلام سیبویه
مسأله 1436 الی مسأله 1441
مسأله 1436 اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد(1) ، چنانچه به اندازه گشادي بین دو قدم هم فاصله داشته باشند نمازش صحیح است ( 2). این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست.
1-(خوئی:) بنا بر احتیاط واجب باید با کسی که در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده یک متر فاصله نداشته باشد. (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب باید با کسی که در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده بیشتر از یک قدم فراخ فاصله نداشته باشد.
(سیستانی :) بیش از بلندترین مراتب یک قدم فاصله نداشته باشد.
________________________________
مسأله 1437 اگر در نماز، بین مأموم و امام یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او به امام متصل است بیشتر از یک قدم بزرگ فاصله پیدا شود نمازش فرادي می شود و صحیح است . ( 1) این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست.
(خوئی:) یک متر فاصله پیدا شود، باید قصد انفراد کند و نمازش صحیح است .
(سیستانی :) بیش از بلندترین مراتب یک قدم فاصله پیدا شود منفرد می شود و می تواند نمازش را به قصد انفراد ادامه دهد.
________________________________
مسأله 1438 اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود ( 1) یا همه نیت فرادي نمایند ( 2)، اگر فاصله به اندازه یک قدم بزرگ نباشد ( 3) نماز صف بعد به طور جماعت صحیح و اگر بیشتر از این مقدار باشد فرادي می شود و صحیح است ( 4). این مسأله ، در رساله آیت اللّه مکارم نیست .
1-(خوئی:) چنانچه فوراً براي نماز دیگري به امام اقتدا کنند جماعت صف بعد صحیح است .
(سیستانی :) و فوراً براي نماز دیگري به امام اقتدا نکنند جماعت صف بعد باطل می شود بلکه اگر هم فوراً اقتدا بکنند صحّت جماعت صف بعد محل اشکال است .
________________________________
مسأله 1439 اگر در رکعت دوم اقتدا کند ( 1)، قنوت و تشهد را با امام می خواند و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد(2) انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند و باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و اگر براي سوره وقت ندارد، حمد را تمام کند ( 3) و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند ( 4)، یا نیت فرادي کند و نمازش صحیح است ( 5)، ولی اگر در سجده به امام برسد، بهتر است که احتیاطاً نماز را دوباره بخواند.
1-(خوئی ، سیستانی:) لازم نیست حمد و سوره را بخواند ولی ..
(خوئی:) در رکوع خود را به امام برساند و اگر در رکوع به امام نرسد، بنا بر احتیاط واجب قصد انفراد نماید.
(سیستانی :) در رکوع خود را به امام برساند و اگر براي تمام حمد وقت ندارد، می تواند حمد را قطع کند و با امام به رکوع رود ولی احتیاط مستحب در این صورت آن است که نماز را به نیّت فرادي تمام کند.
(مکارم :) در رکوع خود را به امام برساند.
________________________________
مسأله 1440 اگر موقعی که امام در رکعت دوّم نماز چهار رکعتی است اقتدا کند، باید در رکعت دوّم نمازش که رکعت سوّم امام است بعد از دو سجده بنشیند و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخیزد و چنانچه براي گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد، یک مرتبه بگوید و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند.
(خوئی ، سیستانی ، مکارم :) باید یک مرتبه بگوید و در رکوع خود را به امام برساند.
________________________________
مسأله 1441 اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند به رکوع امام نمی رسد، بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع رود، بعد اقتدا نماید.
________________________________
@ihm_dubai