۱۳۹۶/۶/۱۳   2:43  بازدید:1571     احکام


احکام بیان شده نماز جماعت- حضرت حجه الاسلام سیبویه(12)

 


بسم الله الرحمن الرحیم
هفته دوازدهم -احکام نمازجماعت
حجت الاسلام والمسلمین سیبویه
مسأله 1442 الی مسأله 1447
مسأله 1442 اگر در رکعت سوم یا چهارم ( 1) امام اقتدا کند، باید حمد و سوره را بخواند و اگر براي سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند ( 2)، ولی اگر در سجده به امام برسد، بهتر است که احتیاطاً نماز را دوباره بخواند.
1-(خوئی ، سیستانی :) اگر در حال قیام رکعت سوم یا چهارم ..
(خوئی:) در رکوع خود را به امام برساند و اگر در رکوع به امام نرسد، بنا بر احتیاط واجب قصد انفراد کند.
(سیستانی :) در رکوع خود را به امام برساند و اگر براي تمام حمد وقت ندارد، می تواند حمد را قطع کند و با امام رکوع رود ولی احتیاط مستحب در این صورت آن است که قصد فرادي کرده و نماز را تمام کند.
(مکارم :) در رکوع خود را به امام می رساند.
________________________________
مسأله 1443 کسی که می داند اگر سوره را بخواند در رکوع به امام نمی رسد، باید سوره را نخواند ولی اگر خواند نمازش صحیح است. این مسأله ، در رساله آیات عظام : فاضل و مکارم نیست.
(خوئی:) أظهر این است که نمازش صحیح است و باید به وظیفه منفرد عمل نماید.
(سیستانی :) جماعتش باطل می شود و باید به وظیفه منفرد عمل نماید.
________________________________
مسأله 1444 کسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند ( 1) یا تمام نماید به رکوع امام می رسد، احتیاط واجب آن است که سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید(2).
1-(مکارم :) به رکوع امام می رسد، احتیاط واجب آن است که سوره را بخواند و در این حال اگر سوره را بخواند و اتّفاقاً به رکوع امام نرسد، جماعتش صحیح است .
(خوئی :) مسأله کسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید به رکوع امام می رسد، در صورتی که زیاد طول نکشد بهتر آن است که سوره را شروع کند، یا اگر شروع کرده تمام نماید و اگر زیاد طول بکشد، احتیاط واجب آن است که شروع نکند و چنانچه شروع کرده تمام ننماید.
(سیستانی :) ولی اگر زیاد طول بکشد، به طوري که نگویند مُتابعت امام می کند باید شروع نکند و چنانچه شروع کرده تمام ننماید و گر نه جماعتش باطل خواهد شد ولی نمازش صحیح است اگر به وظیفه منفرد عمل کرده باشد به تفصیلی که در مسأله [ 1423 ] گذشت .
________________________________
مسأله 1445 کسی که یقین دارد، اگر سوره ( 1) را بخواند به رکوع امام می رسد ( 2)، چنانچه سوره ( 3) را بخواند و به رکوع نرسد ( 4) نمازش صحیح است (5) .
2- (سیستانی :) و متابعت امام از بین نمی رود ..
5- (خوئی ، سیستانی :) جماعتش صحیح است .
(مکارم :) رجوع کنید به ذیل مسأله 1444.
________________________________
مسأله 1446 اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است می تواند اقتدا کند، ولی باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند ( 1) و اگر چه بعد بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده ، نمازش صحیح است .
1-(خوئی:) اگر چه بعد بفهمد که امام در رکعت اوّل یا دوّم بوده .
(مکارم :) و نمازش صحیح است ، خواه معلوم شود امام در رکعت سوّم و چهارم بوده ، یا در رکعت اوّل و دوّم ؛ به شرط این که نماز ظهر و عصر باشد که حمد و سوره را امام آهسته می خواند.
(سیستانی :) می تواند اقتدا کند و به احتیاط واجب باید حمد و سوره را بخواند ولی باید آنها را به قصد قربت بخواند.
________________________________
مسأله 1447 اگر به خیال این که امام در رکعت اول یا دوم است حمد و سوره نخواند ( 1) و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده نمازش صحیح است ( 2). ولی اگر پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد( 3)، فقط حمد را بخواند و در رکوع یا سجده خود را به امام برساند (4).
3-(سیستانی :) به طوري که در مسأله [ 1442 ] گفته شد، عمل نماید.
4-(خوئی ، مکارم :) در رکوع خود را به امام برساند(خوئی: و اگر نمی رسد، بنا بر احتیاط واجب قصد انفراد نماید.)
________________________________
@ihm_dubai