۱۳۹۶/۵/۲۳   12:55  بازدید:1576     احکام


احکام بیان شده نماز قضا- حضرت حجه الاسلام سیبویه(2)

 


 
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته دوم - احکام نماز قضا - حجه الاسلام سیبویه
مسأله 1376 الی مسأله 1381
مسأله 1376 اگر بخواهد قضاي چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند، یا مثلًا بخواهد قضاي یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند، لازم نیست آنها را به ترتیب به جا آورد.
(مکارم :) رجوع کنید به ذیل مسأله 1375
________________________________
مسأله 1377 اگر کسی نداند که نمازهایی که از او قضا شده کدام یک جلوتر بوده ، لازم نیست به طوري بخواند که ترتیب حاصل شود و هر یک را می تواند مقدم بدارد. این مسأله ، در رساله آیات عظام : سیستانی و مکارم نیست
(خوئی :) مسأله اگر ترتیب نمازهایی را که نخوانده ، فراموش کند بهتر آن است که طوري آنها را بخواند که یقین کند به ترتیبی که قضا شده به جا آورده است . مثلًا اگر قضاي یک نماز ظهر و یک نماز مغرب بر او واجب است و نمی داند کدام اوّل قضا شده ، اوّل یک نماز مغرب و بعد از آن یک نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بخواند، یا اوّل یک نماز ظهر و بعد از آن یک نماز مغرب و دوباره نماز ظهر را بخواند، تا یقین کند هر کدام را که اوّل قضا شده اوّل خوانده است .
________________________________
مسأله 1378 اگر کسی که نمازهایی از او قضا شده می داند کدام یک جلوتر قضا شده احتیاط مستحب آن است که به ترتیب قضا کند و آن چه اول قضا شده اول بخواند و دومی را بعد و همین طور. این مسأله ، در رساله آیات عظام نیست
________________________________
مسأله 1379 اگر براي میتی می خواهند نماز قضا بدهند و می دانند آن میت ترتیب قضا شدن را می دانسته باز لازم نیست طوري قضا را به جا بیاورند که ترتیب حاصل شود
این مسأله ، در رساله آیات عظام : بهجت ، زنجانی و مکارم نیست.
(خوئی ، سیستانی :) رجوع کنید به ذیل مسأله 1543
________________________________
مسأله 1380 اگر براي میّتی که در مسأله پیش گفته شد بخواهند چند نفر را اجیر کنند که نماز بخوانند لازم نیست براي آنها وقت مرتب معین کنند که با هم شروع نکنند در عمل. این مسأله در رساله بقیه آیات عظام نیست.
________________________________
مسأله 1381 اگر بدانند که میت ترتیب قضا شدن را نمی دانسته یا ندانند که می دانسته، لازم نیست به ترتیب براي او قضا به جا بیاورند. این مسأله در رساله آیات عظام نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم
هفته دوم - احکام نماز قضا - حجه الاسلام سیبویه
مسأله 1376 الی مسأله 1381
مسأله 1376 اگر بخواهد قضاي چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند، یا مثلًا بخواهد قضاي یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند، لازم نیست آنها را به ترتیب به جا آورد.
(مکارم :) رجوع کنید به ذیل مسأله 1375
________________________________
مسأله 1377 اگر کسی نداند که نمازهایی که از او قضا شده کدام یک جلوتر بوده ، لازم نیست به طوري بخواند که ترتیب حاصل شود و هر یک را می تواند مقدم بدارد. این مسأله ، در رساله آیات عظام : سیستانی و مکارم نیست
(خوئی :) مسأله اگر ترتیب نمازهایی را که نخوانده ، فراموش کند بهتر آن است که طوري آنها را بخواند که یقین کند به ترتیبی که قضا شده به جا آورده است . مثلًا اگر قضاي یک نماز ظهر و یک نماز مغرب بر او واجب است و نمی داند کدام اوّل قضا شده ، اوّل یک نماز مغرب و بعد از آن یک نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بخواند، یا اوّل یک نماز ظهر و بعد از آن یک نماز مغرب و دوباره نماز ظهر را بخواند، تا یقین کند هر کدام را که اوّل قضا شده اوّل خوانده است .
________________________________
مسأله 1378 اگر کسی که نمازهایی از او قضا شده می داند کدام یک جلوتر قضا شده احتیاط مستحب آن است که به ترتیب قضا کند و آن چه اول قضا شده اول بخواند و دومی را بعد و همین طور. این مسأله ، در رساله آیات عظام نیست
________________________________
مسأله 1379 اگر براي میتی می خواهند نماز قضا بدهند و می دانند آن میت ترتیب قضا شدن را می دانسته باز لازم نیست طوري قضا را به جا بیاورند که ترتیب حاصل شود
این مسأله ، در رساله آیات عظام : بهجت ، زنجانی و مکارم نیست.
(خوئی ، سیستانی :) رجوع کنید به ذیل مسأله 1543
________________________________
مسأله 1380 اگر براي میّتی که در مسأله پیش گفته شد بخواهند چند نفر را اجیر کنند که نماز بخوانند لازم نیست براي آنها وقت مرتب معین کنند که با هم شروع نکنند در عمل. این مسأله در رساله بقیه آیات عظام نیست.
________________________________
مسأله 1381 اگر بدانند که میت ترتیب قضا شدن را نمی دانسته یا ندانند که می دانسته، لازم نیست به ترتیب براي او قضا به جا بیاورند. این مسأله در رساله آیات عظام نیست.
@ihm_dudai